حیات پس از مرگ

حیات پس از مرگ

موضوع این فایل ورود به مرحله چهارم به حالت حیات است، برای مساله برپایی قیامت. در واقع چهار بخش در این قسمت، جداسازی شده است و ابتدا به قسمت اول که نفخ صور اول است، پرداخته‌ شده است. در این فایل به قسمت دوم از مرحله رستاخیز پرداخته‌ شده که اتفاقاتی چون بازسازی آسمان‌ها...
بهشت و دوزخ

بهشت و دوزخ

در این فایل درباره مرحله پنجم برای بشر مطالبی آورده‌ام که ادامه مباحث رستاخیز است. بحث درباره موقعیت بهشتیان و رسیدن آنان به ناحیه نجات و خروج از زمین، به سوی بهشت است. حشر دوزخیان مطرح شده است در این بخش که در واقع در سمت چپ کره زمین هستند. موقعیت این نیمکره و چگونگی...