شکل گیری منظومه فکری استاد بهبودی

شکل گیری منظومه فکری استاد بهبودی

این نوشتار بخش اول از دیباچه ای است که به عوامل محیطی موثر بر بالندگی و شکل گیری منظومه فکری استاد بهبودی و شخصیت علمی وی از زبان خود استاد و نزدیکان وی می پردازد. بدیهی است که برای بازشناسی دستگاه فکری و رهیافت ایشان برای عرضه معارف ناب و سره قرآنی، بررسی این عوامل...