بهشت و دوزخ

بهشت و دوزخ

در این فایل درباره مرحله پنجم برای بشر مطالبی آورده‌ام که ادامه مباحث رستاخیز است. بحث درباره موقعیت بهشتیان و رسیدن آنان به ناحیه نجات و خروج از زمین، به سوی بهشت است. حشر دوزخیان مطرح شده است در این بخش که در واقع در سمت چپ کره زمین هستند. موقعیت این نیمکره و چگونگی...
حیات پس از مرگ

حیات پس از مرگ

موضوع این فایل ورود به مرحله چهارم به حالت حیات است، برای مساله برپایی قیامت. در واقع چهار بخش در این قسمت، جداسازی شده است و ابتدا به قسمت اول که نفخ صور اول است، پرداخته‌ شده است. در این فایل به قسمت دوم از مرحله رستاخیز پرداخته‌ شده که اتفاقاتی چون بازسازی آسمان‌ها...
مرگ و سرنوشت

مرگ و سرنوشت

این نوشتار در ادامه موضوع گسترش نسل بشر در اشارات قرآنی، به ارائه بحث « مرک و زندگی پس از مرگ »، از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. مرگ بشر در دنیا، سومین مرحله از مراحل زندگی انسان است و امید می رود مطالعه و پیگیری این مباحثات...
گسترش نسل بشر در دنیا، سرنوشت و مشیت

گسترش نسل بشر در دنیا، سرنوشت و مشیت

این نوشتار در ادامه موضوع آفرینش بشر در قرآن، به ارائه بحث « گسترش نسل بشر در دنیا»، از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. گسترش زندگی بشر در دنیا، دومین مرحله از مراحل زندگی انسان است و امید می رود مطالعه و پیگیری این مباحثات به...
آفرینش بشر در قرآن

آفرینش بشر در قرآن

این نوشتار در ادامه موضوع آفرینش آسمانها و زمین، به ارائه مبحث «آفرینش بشر در قرآن»، از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. آفرینش بشر، اولین مرحله از مراحل زندگی انسان است و امید می رود مطالعه و پیگیری این مباحثات به درک بهتر...
روش شناسی تفسیر متن در آثار استاد بهبودی

روش شناسی تفسیر متن در آثار استاد بهبودی

این نوشتار برگرفته از مقاله ای است که آقای دکتر خسرو باقری، از اساتید دانشگاه تهران با عنوان «محمدباقر بهبودی؛ جنگ با اندیشه مشهور و گریز از اندیشه شهرت» تدوین کرده اند. ایشان در این مقاله به موضوع «روش شناسی تفسیر متن» در آثار بهبودی پرداخته اند که در زیر تقدیم...
موضوع هفت آسمان در قرآن

موضوع هفت آسمان در قرآن

مطالب این صفحه، درباره بازشناسی موضوع «هفت آسمان» در قرآن از منظر استاد بهبودی است. همان گونه که بحث مراحل زندگی انسان در قرآن گفته شد، موضوع آفرینش آسمانها و زمین زمینه مباحث بعدی این مجموعه را روشن می کند. امید است مطالعه و پیگیری این مباحثات در فهم بهتر معانی قرآن...
مراحل زندگی انسان در قرآن

مراحل زندگی انسان در قرآن

این نوشتار به ارائه مباحث مطرح شده در جلسه اول از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. به پیشنهاد اساتید، برای شروع مباحث، مراحل زندگی انسان در قرآن مورد توجه قرار گرفت. امید است مطالعه و پیگیری این مباحثات به فهم بهتر معانی قرآن...
ارکان منظومه فکری استاد بهبودی

ارکان منظومه فکری استاد بهبودی

این نوشتار بخش دوم دیباچه ای است که برای پروژه بازشناسی منظومه فکری استاد محمدباقر بهبودی تنظیم شده است. در این نوشتار سعی شده است تا رکن هستی شناسی و رکن معرفت شناسی، از ارکان منظومه فکری استاد بهبودی تشریح شود. هستی شناسی استاد بهبودی یک پژوهشگر دیندار است. از نظر...