گسترش نسل بشر در دنیا، سرنوشت و مشیت

گسترش نسل بشر در دنیا، سرنوشت و مشیت

این نوشتار در ادامه موضوع آفرینش بشر در قرآن، به ارائه بحث « گسترش نسل بشر در دنیا»، از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. گسترش زندگی بشر در دنیا، دومین مرحله از مراحل زندگی انسان است و امید می رود مطالعه و پیگیری این مباحثات به...