مطالعه ترجمه قرآن به فارسی

مطالعه ترجمه قرآن به فارسی

در این نوشتار با کتاب «معانی القرآن: ترجمه و تفسیر قرآن» آشنا می شوید. این کتاب برای مطالعه ترجمه قرآن به فارسی است. کتابی است برای تمام کسانی که اهل مطالعه اند و می خواهند مانند هر کتاب دیگری، ترجمه قرآن را بخوانند و بفهمند قرآن درباره چیست. موانع مطالعه و فهم قرآن...