بهشت کجاست؟ و پاسخ آن از دیدگاه قرآن

بهشت کجاست؟ و پاسخ آن از دیدگاه قرآن

بهشت کجاست؟ این نوشتار بخش چهارم از سلسله مباحثی است که استاد محمدباقر بهبودی با عنوان «آغاز و انجام آفرینش» در درس گفته های خود طرح نمود و در کتاب معارف قرآنی با همین عنوان منتشر کرد. در این بخش مهمترین آیات قرآن درباره بهشت جمع آوری، ترجمه و شرح شده و به شناخت بهشت...