آفرینش بشر در قرآن

آفرینش بشر در قرآن

این نوشتار در ادامه موضوع آفرینش آسمانها و زمین، به ارائه مبحث «آفرینش بشر در قرآن»، از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. آفرینش بشر، اولین مرحله از مراحل زندگی انسان است و امید می رود مطالعه و پیگیری این مباحثات به درک بهتر...
روش شناسی تفسیر متن در آثار استاد بهبودی

روش شناسی تفسیر متن در آثار استاد بهبودی

این نوشتار برگرفته از مقاله ای است که آقای دکتر خسرو باقری، از اساتید دانشگاه تهران با عنوان «محمدباقر بهبودی؛ جنگ با اندیشه مشهور و گریز از اندیشه شهرت» تدوین کرده اند. ایشان در این مقاله به موضوع «روش شناسی تفسیر متن» در آثار بهبودی پرداخته اند که در زیر تقدیم...
موضوع هفت آسمان در قرآن

موضوع هفت آسمان در قرآن

مطالب این صفحه، درباره بازشناسی موضوع «هفت آسمان» در قرآن از منظر استاد بهبودی است. همان گونه که بحث مراحل زندگی انسان در قرآن گفته شد، موضوع آفرینش آسمانها و زمین زمینه مباحث بعدی این مجموعه را روشن می کند. امید است مطالعه و پیگیری این مباحثات در فهم بهتر معانی قرآن...
مراحل زندگی انسان در قرآن

مراحل زندگی انسان در قرآن

این نوشتار به ارائه مباحث مطرح شده در جلسه اول از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. به پیشنهاد اساتید، برای شروع مباحث، مراحل زندگی انسان در قرآن مورد توجه قرار گرفت. امید است مطالعه و پیگیری این مباحثات به فهم بهتر معانی قرآن...
ارکان منظومه فکری استاد بهبودی

ارکان منظومه فکری استاد بهبودی

این نوشتار بخش دوم دیباچه ای است که برای پروژه بازشناسی منظومه فکری استاد محمدباقر بهبودی تنظیم شده است. در این نوشتار سعی شده است تا رکن هستی شناسی و رکن معرفت شناسی، از ارکان منظومه فکری استاد بهبودی تشریح شود. هستی شناسی استاد بهبودی یک پژوهشگر دیندار است. از نظر...
ارکان منظومه فکری استاد بهبودی

شکل گیری منظومه فکری استاد بهبودی

این نوشتار بخش اول از دیباچه ای است که به عوامل محیطی موثر بر بالندگی و شکل گیری منظومه فکری استاد بهبودی و شخصیت علمی وی از زبان خود استاد و نزدیکان وی می پردازد. بدیهی است که برای بازشناسی دستگاه فکری و رهیافت ایشان برای عرضه معارف ناب و سره قرآنی، بررسی این عوامل...